Znanstvena analiza vode

EVA filter za vodu: izvorska kvaliteta vode

Navedeni testovi su certificirani od strane Ureda za kvalitetu vode u Francuskoj (engl. Office for Water Quality of France) i proveo ih je Odjel za okolišnu i hidrološku analizu Sveučilišta u Parizu.

Iste testove proveli su i ostali brojni europski nezavisni laboratoriji u zemljama distribucije u Europskoj Uniji: Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Nizozemskoj i Belgiji, te su obvezni prema propisima generalnog europskog dobavljača.

Rezultati su dobiveni nakon filtracije testne vodovodne vode kroz EVA filter za vodu.

Kemijski element

Prije filtracije

Nakon filtracije

Toksična otapala

Trihalometan

0,1 mg/L

-

Trikloretan

0,1 mg/L

-

1,1,1 Trikloretan

0,03 mg/L

-

Tetrakloretilen

0,01 mg/L

-

Diklormetan

0,02 mg/L

-

Veoma toksična otapala

Benzen

0,01 mg/L

-

Toluen

0,7 mg/L

-

Etil benzene

0,3 mg/L

-

Ksilen

0,5 mg/L

-

1,1 Dikloretilen

0,03 mg/L

-

Tetraklorugljik

0,002 mg/L

-

Pesticidi – insekticidi

Diazinon

0,02 mg/L

-

Malation

0,25 mg/L

-

Paration

0,06 mg/L

-

Fenitrotion

0,04 mg/L

-

Karbaril

0,07 mg/L

-

Ugljikovodici

Fenol

0,005 mg/L

-

Toksični kemijski elementi

Živa

0,001 mg/L

-

Olovo

0,05 mg/L

-

Arsen

0,05 mg/L

-

Kadmij

0,01 mg/L

-

Kalijev cijanid

0,01 mg/L

-

Aluminij

0,2 mg/L

-

Nitrat

10 mg/L

1 mg/L

Netoksični kemijski elementi

Mangan

0,3 mg/L

-

Željezo

0,3 mg/L

0,005 mg/L

Srebro

0,05 mg/L

-

Cink

1 mg/L

-

Bakar

1 mg/L

-

Amonijak

0,5 mg/L

-

Flor ioni

1,5 mg/L

-

Klor ioni

250 mg/L

0,05 mg/L

Sulfatni ioni

200 mg/L

14 mg/L

Tvrdoća vode i lužnatost

Kalcijev karbonat

70 mg/L

6,86 mg/L

pH

6,6

8,2

 

Mikrobiološka analiza vodovodne vode iz EVA filtera

Analit

Kriterij

Rezultat

Mezofilne baterije, 22 °C

<100,00 cfu/mL

<100,00 cfu/mL

Mezofilne baterije, 37 °C

<20,00 cfu/mL

<20,00 cfu/mL

Escherichia coli

<1,00 cfu/100 mL

<1,00 cfu/100 mL

Koliformi

<1,00 cfu/100 mL

<1,00 cfu/100 mL

Pseudomonas aeruginosa

<1,00 cfu/100 mL

<1,00 cfu/100 mL

NAPOMENA: EVA filter se ne preporučuje za filtraciju bunarske vode koja je mikrobiološki vrlo loše kvalitete (sadrži povećanu koncentraciju koliformnih bakterija i ostalih patogenih bakterija).

Za sva dodatna pitanja stojimo vam na raspolaganju preko telefona 01/777 36 56 ili e-maila eva@eva.hr.